• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Tin tức

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

21 june

 

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi:   -  QUÝ CỔ ĐÔNG

Tên TCPH     : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Tên giao dịch : LUONG TAI CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

Trụ sở chính  : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại     : (028) 38421028

Fax                : (028) 38421029

Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

§  Tên chứng khoán   : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

§  Mã chứng khoán    : LUT

§  Mã ISIN                 : VN000000LUT9

§  Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông

§  Mệnh giá                : 10.000 đồng                   

§  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

 

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

-         Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

-          Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 14h ngày 23/04/2018

-         Địa điểm dự kiến tổ chức đại hội: Khách sạn Tân Sơn Nhất, 66A Phổ Quang, phường 2,    Quận Tân Bình, Tp. HCM.

-           Nội dung họp:

1.      Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

2.   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc.

3.      Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

4.      Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

5.      Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017.

6.      Thông qua Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

7.      Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị.

-        Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Như Trực.

-      Bầu bổ sung Ông Đinh Anh Kiệt (theo Lý lịch kèm theo) làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019  thay thế cho Ông Nguyễn Như Trực.

8.      Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát.

-          Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Huỳnh Thị Thanh Phương.

-          Bầu bổ sung Hoàng Thị Thu Hà (theo Lý lịch kèm theo) làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019  thay thế cho Bà Huỳnh Thị Thanh Phương.

9.      Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018.

10.   Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.