• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Tin tức

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

21 june

 

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

 

Kính gửi:   -  QUÝ CỔ ĐÔNG

 

Tên TCPH     : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Tên giao dịch : LUONG TAI CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

Trụ sở chính  : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại     : (028) 38421028

Fax                : (028) 38421029

Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

§  Tên chứng khoán   : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

§  Mã chứng khoán    : LUT

§  Mã ISIN                 : VN000000LUT9

§  Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông

§  Mệnh giá                : 10.000 đồng                    

§  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

-         Tỷ lệ thực hiện: Đối vi c phiếu ph thông: 01 c phiếu - 01 quyn biu quyết.

-         Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 14h ngày 26/04/2019.

-       Địa điểm dự kiến tổ chức đại hội: Khách sạn Tân Sơn Nhất, 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

-         Nội dung họp:

1.            Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

2.            Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc.

3.            Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

4.            Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

5.            Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018.

6.            Thông qua Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

7.            Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

8.            Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

9.            Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019.

10.       Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.