• Số 118 Cù Lao, Phường 02 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại 028. 38 421 026

  • Fax 028. 38 421 029

Tin tức

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

21 june

 THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)
 

Kính gửi:   -  QUÝ CỔ ĐÔNG

 

 Tên TCPH     : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Tên giao dịch : LUONG TAI CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION 

Trụ sở chính  : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM 

Điện thoại     : (08) 38421028 

Fax                : (08) 38421029 

Sàn giao dịch: HNX 

Xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau: 

 

§  Tên chứng khoán   : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

§  Mã chứng khoán    : LUT

§  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2017

1. Lý do và mục đích:  

  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

2.  Nội dung cụ thể: 

-         Tỷ lệ thực hiện: Đối vi c phiếu ph thông: 01 c phiếu - 01 quyn biu quyết.

-         Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: thông báo sau

 

-       Địa điểm dự kiến tổ chức đại hội: Khách sạn Tân Sơn Nhất, 66A Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM, vào lúc 14h00, ngày 14 tháng 04 năm 2017. 

 

-         Nội dung họp:

 

+        Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016; 

+        Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; 

+        Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; 

+        Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; 

+        Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016;  

            +        Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát; 

+        Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017;