Quan hệ đầu tư
Công bố thông tin

Nhấn vào link bên dưới để tải về

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
Thông báo thay đổi Người được ủy quyền CBTT kể từ ngày 25/10/2017
Thông báo thay đổi kế toán trưởng kể từ ngày 24/10/2017
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
Nghị quyết về việc lựa chọn công ty kiểm toán ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2017
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Giải trình chậm công bố thông tin năm 2017
Nghi quyết v/v Giữ nguyên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo thay đổi Người được ủy quyền CBTT
Thông báo thay đổi kế toán trưởng
Báo cáo thường niên năm 2016
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền them dự Đại hội cổ đông thường niên 2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
Báo Cáo Thường Niên 2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Thông báo thay đổi Người được ủy quyền CBTT
Thông báo thay đổi Kế toán trưởng
Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2016)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Nghị quyết - Biên bản - Tờ trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Dự thảo Biên bản họp-Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016
Tài liệu họp Cổ đông thường niên năm 2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015
Thư mời và Giấy Ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Thông báo thay đổi Người được ủy quyền CBTT
Thông báo thay đổi Kế toán trưởng
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015
Thông báo thay đổi Kế toán trưởng
Thông báo thay đổi Người được ủy quyền CBTT
Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015
Nghị quyết - BB họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
BÁO CÁO THƯƠNG NIÊN 2014
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên 2015 và mẫu giấy ủy quyền tham dự
Báo cáo quản trị công ty năm 2014
Báo cáo kết quả giao dịch của Cổ đông nội bộ Bùi Đình Hưng
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ - Bùi Đình Hưng
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Thông tin ứng viên HĐQT-Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019
Tài liệu cho Đại hội Cổ đông thường niên 2014
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2013
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014
Thông báo thay đổi số lượng Thành viên HĐQT
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013
Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần ĐTXD Lương Tài
Nghị quyết ban hành Quy chế quản trị công ty (18.5.2013)
Điều lệ hoạt động công ty Cổ phần ĐTXD Lương Tài (sửa đổi lần thứ 3)
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2013
Báo cáo thường niên 2012
Tài liệu cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2013
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013 và Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội
Nghị quyết từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Hồng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2013
Cổ đông lớn Đào Ngọc Tuấn đã bán 128.600 CP
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012
Báo cáo thường niên năm 2011
Thư mời và mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012
Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012
Báo cao tiến độ sử dụng vốn
Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu lần 2
Nghị quyết của Đại hồi đồng cổ đông thường niên 2011
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2011 và mẫu giấy ủy quyền tham dự
Thông báo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2011
Bản cáo bạch 2011
Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (24/01/2011)
Thông báo thay đổi Kế toán trưởng kể từ ngày 01-01-2010
Thông báo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2010
Thông báo thay đổi người công bố thông tin kể từ ngày 01-01-2010
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2010
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2010
Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 27/04/2010
Thông tin về Hội đồng quản trị, Ban quản trị tính đến ngày 25/04/2010
Nghị quyết ĐHCĐ phiên họp thường niên 2010
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Bà Nguyễn Thị Hồng
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ - Bà Nguyễn Thị Hồng
Nghị quyết triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Bà Vũ Thị Thứ
Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010
Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010
Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 2/2009 và tạm ừng cổ tức đợt 1/2010
Công văn giải trình tăng trần 05 (năm) phiên liên tiếp từ 25/11/2010 đến 01/12/2010
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010
Bà Vũ Thị Thứ - Thành viên HĐQT đăng ký mua 100,000 CP
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ - Bà Vũ Thị Thứ
Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2010 (ngày 20/11/2010)
Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ - Bà Vũ Thị Thứ
Nghị quyết Đại hồi đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức lần 2/2009 và tạm ứng lần 1/2010
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 2/2009 và tạm ứng lần 1/2010
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức lần 2/2009 và tạm ứng lần 1/2010
Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 và tạm ứng cổ tức năm 2010
Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu