Dự án
Công trình đã thực hiện

Công trình cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 280

Tên công trình Công trình cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 280
Giá trị (đồng) 23 tỷ đồng
Hợp đồng 273/HĐKT

Thi công đường và các hạng mục khác liên quan đến đường đoạn từ KM 15+644 đến Km 16+431.1 ( đoạn qua Đông Bình -Thứa - CCN Lâm Bình)