Dự án
Công trình đã thực hiện

Cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Tên công trình Cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè
Giá trị (đồng) 10 tỷ
Hợp đồng CSCEC-P10055