Dự án
Công trình đã thực hiện

Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tên công trình Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Giá trị (đồng) 144.028 tỷ đồng
Hợp đồng