Dự án
Công trình đã thực hiện

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 các đoạn Km1589+300-Km1642+000 và Km1692+000-Km1720+800, tỉnh Bình Thuận

Tên công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 các đoạn Km1589+300-Km1642+000 và Km1692+000-Km1720+800, tỉnh Bình Thuận
Giá trị (đồng) 232.165 tỷ đồng
Hợp đồng