Dự án
Công trình đang thực hiện

Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng

Tên công trình Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng
Giá trị (đồng) 128.106 tỷ đồng
Hợp đồng

Thi công xây dựng gói thầu CW3A: Xây dựng hầm chui cầu rào và đường dẫn Km13+450 đến Km16+100