Dự án
Công trình đang thực hiện

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẮNG - QUẢNG NGÃI (GÓI A1)

Tên công trình DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẮNG - QUẢNG NGÃI (GÓI A1)
Giá trị (đồng) 135.2 tỷ đồng
Hợp đồng