Dự án
Công trình đang thực hiện

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển Hải Phòng (Gói XL4)

Tên công trình Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển Hải Phòng (Gói XL4)
Giá trị (đồng) 100.1 tỷ đồng
Hợp đồng 19/2019/HĐTC