Dự án
Công trình tiêu biểu

Thư viện tổng hợp tỉnh Bà Rịa

Tên công trình Thư viện tổng hợp tỉnh Bà Rịa
Giá trị (đồng)
Hợp đồng