Dự án
Công trình tiêu biểu

Trung tâm Văn Hóa Thông Tin Tỉnh Bà Rịa

Tên công trình Trung tâm Văn Hóa Thông Tin Tỉnh Bà Rịa
Giá trị (đồng)
Hợp đồng