Dự án
Công trình tiêu biểu

Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Tỉnh Bà Rịa

Tên công trình Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Tỉnh Bà Rịa
Giá trị (đồng)
Hợp đồng