Dự án
Hình ảnh công trường

Trải thảm bê tông nóng Tuyến tránh Vĩnh Điện Tỉnh Quảng Nam

Tên công trình Trải thảm bê tông nóng Tuyến tránh Vĩnh Điện Tỉnh Quảng Nam
Giá trị (đồng)
Hợp đồng