Dự án
Hình ảnh công trường

Đào đắp đất đập Thủy Điện Đại Ninh-Lâm Đồng

Tên công trình Đào đắp đất đập Thủy Điện Đại Ninh-Lâm Đồng
Giá trị (đồng)
Hợp đồng