Dự án
Hình ảnh công trường

Thi công đường Hồ Chí Minh-Phân đoạn Vĩnh Khê-Bến Quan-Tỉnh Quảng Bình

Tên công trình Thi công đường Hồ Chí Minh-Phân đoạn Vĩnh Khê-Bến Quan-Tỉnh Quảng Bình
Giá trị (đồng)
Hợp đồng