Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên 2012

Vào lúc 14h00, ngày 30 tháng 03 năm 2012, tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 66A Phổ Quang, phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2012. Số cổ đông có mặt hợp lệ nắm giữ 13,385,120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,47%. Tại đây, Đại hội đã thống nhất thông qua các nôi dung sau:

1.       Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;

2.      Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;

3.      Thông qua Chương trình Đại hội;

4.      Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

5.      Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011;

6.      Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2011, trích lập các quỹ năm 2011;

7.      Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

8.      Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

 

Các tin khác

LUT: Triển vọng 2011 27/12/2011 14:05:11