Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

LUT: Cổ đông lớn Đào Ngọc Tuấn đã bán 128.600CP

  •  Tên cá nhận thực hiện giao dịch: Ông ĐÀO NGỌC TUẤN
  • Mã chứng khoán: LUT
  • Số lượng Cổ phiếu đã bán: 128.600 cổ phiếu
  • Tỷ lệ phần trăm cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5.01%
  • HNX

Các tin khác

LUT: Triển vọng 2011 27/12/2011 14:05:11