Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2013

THÔNG BÁO

 

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

 

 

Kính gửi:   -  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM

 

-       Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

 

Tên TCPH     : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Tên giao dịch       : LUONG TAI CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

Trụ sở chính  : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại     : (08) 38421028

Fax                : (08) 38421029

 

Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

§  Tên chứng khoán   : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

§  Mã chứng khoán    : LUT

§  Mã ISIN                 : VN000000LUT9

§  Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông

 

§  Mệnh giá                : 10.000 đồng                    

 

§  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2013

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bichquyen@luongtaigroup.comduyan@luongtaigroup.com

 

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

 

2. Nội dung cụ thể:

-         Tỷ lệ thực hiện:

Æ  Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

 

-         Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 27/4/2013

-       Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Tân Sơn Nhất, 66A Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM, vào lúc 8h00, ngày 27 tháng 04 năm 2013.

-         Nội dung họp:

+       Báo cáo tổng kết hot động sn xut kinh doanh 2012;

+       Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+       Báo cáo hot động ca Ban kim soát;

+       Báo cáo tài chính năm 2012 đã kim toán;

+       Thông qua kế hoch phân phi li nhun, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012;

+       Thông qua chế độ thù lao ca HĐQT và Ban kiểm soát;

+       Thông qua việc la chn công ty kim toán cho năm 2013;

+       Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;

+       Các vấn đề khác.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

 

Các tin khác