Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013

 

 

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư  Xây dựng Lương Tài.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư  Xây dựng Lương Tài như sau:

-         Thời gian: 08h00 Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2013

-         Địa điểm: KS Tân Sơn Nhất, 66A Phổ Quang, P. 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

-         Chương trình làm việc:

·   Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý, sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng năm 2013;

·   Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân chia sử dụng lợi nhuận năm 2012, mức chia cổ tức năm 2012;

·   Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về tình hình quản lý và tài chính của công ty;

-         Về việc ủy quyền tham dự Đại hội:

·   Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (kèm mẫu Giấy ủy quyền);

·   Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền;

·   Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (phần ghi chú) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại cho Công ty trước 16 giờ 00 ngày 24/04/2013.

Rất mong Quý Cổ đông đến tham dự.

Trân trọng kính chào.

                                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                       BÙI ĐÌNH HƯNG

Ghi chú:

§  Quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu khi tham dự ĐH.

§ Quý Cổ đông vui lòng download tài liệu hội nghị tại  http://www.luongtaigroup.com/quanhedautu.aspx?ID=2 

 

Các tin khác