Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

Thông báo tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014

THÔNG BÁO

(V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐTXD Lương Tài

 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với các nội dung sau:

1.      Thời gian tổ chức đại hội: 8h00, ngày 19 tháng 04 năm 2014.

2.      Địa điểm: KS Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.

3.      Nội dung đại hội:

·        Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý, sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng năm 2014;

·        Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân chia sử dụng lợi nhuận năm 2013, mức chia cổ tức năm 2013;

·        Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về tình hình quản lý và tài chính của công ty;

·        Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

4.      Điều kiện dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần ĐTXD Lương Tài tính đến 16h00 ngày 12/03/2014.

5.      Các vấn đề khác:

·        Khi tham dự đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu để Ban tổ chức đại hội xác nhận tư cách cổ đông. Trường hợp Quý Cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự thay.

·        Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội cổ đông. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi về công ty trước ngày 15/04/2014.

·        Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu) về Công ty trước 15h00 ngày 15/04/2014.

·        Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

·        Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gởi lại/hoặc fax cho công ty trước 15h00 ngày  15/04/2014.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể tải về từ website Công ty tại địa chỉ: http://www.luongtaigroup.com/ từ ngày 04/04/2014.

 

Các tin khác