Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

Danh sách HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2014-2019

 

Ngày 19 tháng 4 năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014, qua đó Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử và bổ nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng như sau:

 

1. Hội đồng quản trị

- Ông Bùi Đình Hưng - Chủ tịch HĐQT

- Ông Bùi Đình Hải - Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Như Trực - Thành viên HĐQT

- Bà Vũ Thị Thứ - Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên HĐQT độc lập

 

2. Ban kiểm soát

- Bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Trưởng ban

- Ông Đỗ Khắc Công - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Bích Quyên - Thành viên

 

3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

- Ông Phạm Thành Trung - Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Duy An - Kế toán trưởng

Các tin khác