Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

 

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

 

Kính gửi:   -  Quý cổ đông

 

Tên TCPH     : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Tên giao dịch : LUONG TAI CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

Trụ sở chính  : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại     : (08) 38421028

Fax                : (08) 38421029

Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

§  Tên chứng khoán   : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

§  Mã chứng khoán    : LUT

§  Mã ISIN                 : VN000000LUT9

§  Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông

§  Mệnh giá                : 10.000 đồng                    

§  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

  1. Lý do và mục đích:

 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

  2. Nội dung cụ thể:

 

-         Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

 -         Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 18/04/2015

 -       Địa điểm dự kiến tổ chức đại hội: Khách sạn Tân Sơn Nhất, 66A Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM, vào lúc 8h00, ngày 18 tháng 04 năm 2015.

-         Nội dung họp:

+        Báo cáo tổng kết hot động sn xut kinh doanh 2014;

+        Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+        Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+        Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;

+        Thông qua kế hoch phân phi li nhun, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014;

+        Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;

+        Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015;

 

Các tin khác