Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

 THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)
 

Kính gửi:   -  QUÝ CỔ ĐÔNG

 

 Tên TCPH     : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Tên giao dịch : LUONG TAI CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION 

Trụ sở chính  : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM 

Điện thoại     : (08) 38421028 

Fax                : (08) 38421029 

Sàn giao dịch: HNX 

Xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau: 

 

§  Tên chứng khoán   : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

§  Mã chứng khoán    : LUT

§  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2017

1. Lý do và mục đích:  

  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

2.  Nội dung cụ thể: 

-         Tỷ lệ thực hiện: Đối vi c phiếu ph thông: 01 c phiếu - 01 quyn biu quyết.

-         Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: thông báo sau

 

-       Địa điểm dự kiến tổ chức đại hội: Khách sạn Tân Sơn Nhất, 66A Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM, vào lúc 14h00, ngày 14 tháng 04 năm 2017. 

 

-         Nội dung họp:

 

+        Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016; 

+        Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; 

+        Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; 

+        Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; 

+        Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016;  

            +        Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát; 

+        Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017;

 

 

Các tin khác