Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

 

Vào lúc 08h30 ngày 16 tháng 04 năm 2011, Công ty Cổ phần ĐTXD Lương Tài đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2011 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đại diện Ban lãnh đạo Tổng công ty XDCT Giao thông 6, đông đảo Quý cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên công ty. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010;
2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và thông báo việc chi trả cổ tức năm 2010;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của Hội đồng quản trị;
4. Kế hoạch hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2011;
5. Thông qua tờ trình điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong Phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 03/NQ-ĐHCĐ/2011 ngày 20/10/2010;
6. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
7. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2011.

(Vui lòng download Nghị quyết trong mục Công bố thông tin)

Các tin khác

Thư ngỏ 21/12/2011 09:04:41