Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

LUT: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á đã mua 909.500 cp

  •  Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
  • Mã chứng khoán: LUT
  • Số lượng Cổ phiếu đã mua: 909.500 cổ phiếu
  • Tỷ lệ phần trăm cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 10,98%
  • Ngày trở thành cổ đông lớn: 30/12/2011
  • HNX

 

Các tin khác

LUT: Triển vọng 2011 27/12/2011 14:05:11