Dự án
Công trình đang thực hiện
Tên công trình Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển Hải Phòng (Gói XL4)
Giá trị (đồng) 100.1 tỷ đồng
Hợp đồng 19/2019/HĐTC

Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Cầu Văn Úc đến ĐH212 (từ Km10+166,6 đến Km12+799,45)

Tên công trình Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển Hải Phòng (Gói XL5)
Giá trị (đồng) 222.6 tỷ đồng
Hợp đồng 20/2019/HĐTC

Tên công trình DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG
Giá trị (đồng) 128.106 tỷ đồng
Hợp đồng 01/HĐ/CW3A/CC1/LUTACO

Tên công trình DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẮNG - QUẢNG NGÃI (GÓI A1)
Giá trị (đồng) 135.174 tỷ đồng
Hợp đồng 05/DN-QN/HĐTC/CC1-LUTACO