Dự án
Công trình tiêu biểu
Tên công trình Thi công gia cố mái ta luy
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Thi công cống ngang
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Thi công cống dân sinh
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Thí nghiệm độ chặt nền đất
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Thi công đắp đập ngăn nước lũ
Giá trị (đồng)
Hợp đồng