Dự án
Hình ảnh công trường
Tên công trình Trải thảm bê tông nóng Tuyến tránh Vĩnh Điện Tỉnh Quảng Nam
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Đào đắp đất đập Thủy Điện Đại Ninh-Lâm Đồng
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Đào đắp đất đập Thủy Điện Đại Ninh-Lâm Đồng
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Thi công đường Hồ Chí Minh-Phân đoạn Vĩnh Khê-Bến Quan-Tỉnh Quảng Bình
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Búa rung và hệ thống xối nước áp lực cao
Giá trị (đồng)
Hợp đồng