Dự án
Hình ảnh công trường
Tên công trình Cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực, xói nước áp lực cao
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Lắp dựng sàn đạo
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Thi công dầm mũ
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Thi công dầm mũ
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Thi công đóng cọc ván
Giá trị (đồng)
Hợp đồng