Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài hoạt động trên nhiều lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh địa ốc và khu du lịch. Công ty có đủ nguồn nhân lực cũng như các phòng ban để vận hành tốt nhất các nghiệp vụ của Công ty.