Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài

Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài

Đại hội cổ đông thường niên 2008 và Lễ kỷ niệm 05 năm thành lập công ty

Lễ khai trương niêm yết cổ phiếu

Hội nghị tổng kết năm 2007, Triển khai kế hoạch sản xuất năm 2008