Quan hệ đầu tư
Báo cáo tài chính

Nhấn vào link bên dưới để tải về

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 2-2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2019
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 1-2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2019
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN NĂM 2018
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD NĂM 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 4-2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2018
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 3-2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2018
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN TRƯỚC SAU KIỂM TOÁN
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2018 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 2-2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2018
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 1-2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2018
GIẢI TRÌNH TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2017
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 4-2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2017
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 3-2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2017
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2017 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 2-2017
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 1-2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 4-2016
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 3-2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2016 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 2-2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQSXKD QUÝ 1-2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2015
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ 4-2015
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ 3-2015
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2015
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN BÁN NIÊN 2015
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ 2-2015
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2015
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ 1-2015
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2015
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQHĐKD NĂM 2014 TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQHĐKD NĂM 2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ 4-2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2014
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ III-2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2014
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQHĐKD BÁN NIÊN NĂM 2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ II-2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2014
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ I-2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2014
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQHĐKD NĂM 2013
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN
GIẢI TRÌNH KQKD QUY 4-2013
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2013
GIẢI TRÌNH KQKD QUY III-2013
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2013
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ II/2013
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2013
GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ I/2013
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2013
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2012
GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ IV/2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-2012
GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ I/2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2012
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2012 ĐÃ KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV-2011
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2011
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II VÀ BÁO CÁO BÁN NIÊN NĂM 2011
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2011
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011
BẢNG CÁO BẠCH (cập nhật 2011)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV - 2010
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III - 2010
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2010
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I - 2010
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2007