• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Quan hệ đầu tư

Thông tin niêm yết

 

 

1. Tên công ty     : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

 2. Vốn điều lệ     : 150.000.000.000 đồng

3. Mã CK     : LUT

4. Loại chứng khoán niêm yết: phổ thông

5. Tổng số cổ phiếu niêm yết: 15.000.000 CP     Theo Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giới hạn tối đa là 49% vốn điều lệ của Công ty.