• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Tin tức

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
Đọc thêm

Thông báo Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Đọc thêm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Đọc thêm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Đọc thêm

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Đọc thêm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Đọc thêm

Thông báo chốt sanh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo chốt sanh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Đọc thêm

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015
Đọc thêm

Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015
Đọc thêm

Danh sách HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2014-2019

Danh sách HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2014-2019
Đọc thêm